Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita Business Center” anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor, pentru încheierea unui Acord de parteneriat, în vederea depunerii cererii de finanțare și a implementării proiectului depus în cadrul PROGRAMULULUI EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021-2027 (PEO)

Obiectiv de politică: 4 „Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale“;

Prioritate: P08 „Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic“;

Obiectiv specific: ESO4.5 „Îmbunătățirea calității, a caracterului incluziv, a eficacității și a relevanței sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, inclusiv prin validarea învățării non-formale și informale, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de competențe de antreprenoriat și digitale, precum și prin promovarea introducerii sistemelor de formare duală și a sistemelor de ucenicie (FSE+)“

Selecţia partenerilor se realizează în conformitate cu prevederile:  

– OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.

>> Accesați documentul integral AICI.

Alte documente: